Druki do pobrania


Procedury związane ze składaniem dokumentów opisane są w rozdziale "Jak załatwić sprawę", w ostatniej kolumnie tabeli znajduje się odnośnik '[procedura]' prowadzący do opisu załatwienia danej sprawy.

Druki do pobrania zapisane są w formacie PDF (dokument w programie Adobe Acrobat).

Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]
 

Dział Parkowania

Wniosek o wydanie identyfikatora GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Wniosek o wydanie abonamentu AM*/OZR*/OZM*/DGR*/DGM*

[kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki płat na pojazdy elektryczne i PHEV [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Dział Energetyczny

Wniosek o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

 

Dział Inżynierii Ruchu

Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t) na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą.
[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

[mapa]

Wniosek o wydanie identyfikatora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wjazd na drogę oznakowaną znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Wniosek o wydanie identyfikatora typu „R" Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku uprawniającego do wjazdu na ul. Długą i Długi Targ.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III / IV / V / VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Dział Utrzymania Zieleni

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach [kliknij aby otworzyć  - PDF]  
Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku Reagana

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Zasady palenia ognisk w Parku Reagana

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
PLAN  PARKU  REAGANA z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 

Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

 Zał. Nr 1. do wniosku

Zał. Nr 2. do wniosku

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

Oświadczenie - Załącznik do wniosku - PDF

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju - „koperty”.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu zlokalizowania w nim parkingu strzeżonego.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .... t). [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]
Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Dział Planowania

Wniosek uproszczony do WPI.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Instrukcja wypełniania wniosku.

[kliknij aby otworzyć instrukcję]

 

Dział Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.

[kliknij aby otworzyć - DOC]

[procedura]
Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika.

[kliknij aby otworzyć - XLS]

[procedura]

Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca. [kliknij aby otworzyć - XLS] [procedura]
Zestawienie Przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika

[kliknij aby otworzyć - XLS]

[procedura]

Dział Utrzymania Dróg

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkodowa osobowa

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Wniosek o zwrot nadpłaty dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Wszelkie wnioski, pisma, podania dotyczące Gospodarowania Odpadami Komunalnymi powinny zawierać numer PESEL/NIP ( w przypadku nierezydentów numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny nr identyfikacyjny).

Podstawy prawne:

art. 169  § 1 , § 1a, §2,§3,§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatków i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) – identyfikatorem podatkowym jest:

1)      numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2)    NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

 [kliknij aby otworzyć - PDF]  

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlowego\ogródka sezonowego (gastronomicznego)
[kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie uzgodnienia na lokalizację punktu handlowego / ogródka gastronomicznego [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy. [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp. [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie tablicy informującej o dojeździe do obiektu noclegowego w  pasie drogowym ulicy. [kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

[załącznik_wzór drogowskazu]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów/haseł wyborczych. [kliknij aby otworzyć - PDF]  

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Wzór tabliczki na miejskie kosze na śmieci [kliknij aby otworzyć - ZIP] (pliki zabezpieczone hasłem – info (58) 52 44 613) 
Wzór tabliczki na miejskie wiaty przystankowe [kliknij aby otworzyć - ZIP]
Wzór tabliczki na miejskie ławki    [kliknij aby otworzyć - ZIP]

 

Polecamy:

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni